Monday, October 10, 2011

அதிகாரம் 052 : தெரிந்து வினையாடல் [ தெரிந்து செயல்புரிதல்]
வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை

அதற்குரியன் ஆகச் செயல் [52:08]


விளக்கக் குறள் :

செயல்முடிக்கும் ஆற்றல் அறிந்து; செயல்தொடங்கச்

செய்துவிடல் சேர்க்கும் சிறப்பு

No comments:

Post a Comment